OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti globdeli s.r.o.
so sídlom Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenko
identifikační číslo: 53008375


zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 38691/S

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  • 1.1 Tieto obchodné podmienky (daľej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti globdeli s.r.o., s so sídlom Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenko, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 38691/S (ďalej len „sprostredkovateľ“) Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim vyslovene neupravené týmito všeobecnými Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.bvc z., o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov zákona č. 102/2014 Z.z,. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďale len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy (ďalej len "zmluva") uzatvárané medzi sprostredkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "objednávateľ") prostredníctvom internetovej služby sprostredkovateľa. Služby sú sprostredkovateľom prevádzkované na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.globdeli.sk (Ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (Ďalej len "webové rozhranie”).
  • 1.2 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  • 1.3 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
  • 1.4 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
  • 2.1 Na základe registrácie objednávateľa na webovej stránke môže objednávateľ pristupovať do svojho uživateľského konta. Zo svojho užívateľského konta môže objednávateľ uskutočniť objednávku (ďalej len „užívateľký účet“). V prípade, že to webové rozhranie spoločnosti umožňuje, môže objednávateľ objednať službu aj bez registrácie priamo z webovej stránky.
  • 2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní služby je objednávateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené objednávateľom v používateľskom účte a pri objednávaní služby sú sprostredkovateľom považované za správne.
  • 2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
  • 2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
  • 2.5 Sprostredkovateľ môže zrušiť užívateľský účet a vymazať všetky informácie v ňom uložené, a to najmä v prípade, keď objednávateľ svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď objednávateľ poruší svoje povinnosti zo zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  • 2.6 Objednávateľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia sprostredkovateľa, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 3. UZATVORENIE ZMLUVY
  • 3.1 Webové rozhranie obsahuje informácie o službe, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých prepravcov. Ceny služby sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny služby zostávajú v platnosti po dobu, pokiaľ sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Ak by došlo k dodatočným nákladom, ktoré nie sú zahrnuté v cene služby spojených s uskutočnením služby, musí sprostredkovateľ dopredu o týchto nákladoch informovať objednávateľ Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť sprostredkovateľa uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok so súhlasom oboch zmluvných strán.
  • 3.2 Pre objednanie služby vyplní objednávateľ objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   • objednávanej službe,
   • spôsobe úhrady ceny služby, prípadné v službe nezahrnuté náklady spojené s uskutočnením služby a
   • údaje o požadovanom spôsobe doručenia (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
  • 3.3 Pred zaslaním objednávky sprostredkovateľovi je objednávateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť objednávateľa zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle objednávateľ kliknutím na tlačidlo „Prejsť k úhrade“ a následným prevedením platby podľa predchádzajúceho výberu objednávateľ Údaje uvedené v objednávke sú sprostredkovateľom považované za správne a úplné. sprostredkovateľ bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní objednávateľovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa objednavateľa“).
  • 3.4 Sprostredkovateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať objednávateľa o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne či telefonicky).
  • 3.5 Zmluvný vzťah medzi sprostredkovateľom a objednávateľom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je sprostredkovateľom zaslané objednávateľovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty objednávateľ
  • 3.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí objednávateľ sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 4. CENA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY
  • 4.1 Cenu služby a prípadné v službe nezahrnuté náklady spojené s uskutočnením služby podľa zmluvy môže objednávateľ uhradiť sprostredkovateľovi bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay či PayPal.
  • 4.2 Cena služby je objednávateľovi zobrazená po zadaní detailov objednávky do objednávkového formulá
  • 4.3 Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej cenou služby cena služby, poistenie zásielky a prípadne v službe nezahrnuté náklady spojené s uskutočnením služby.
  • 4.4 V prípade bezhotovostnej platby je objednávateľ povinný uhrádzať cenu služby spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok objednávateľa uhradiť cenu služby splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet sprostredkovateľ
  • 4.5 Sprostredkovateľ je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany objednávateľa nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky podľa ustanovenia čl. 3.4 obchodných podmienok, požadovať uhradenie celej ceny služby ešte pred uskutočnením služby objednávateľovi.
  • 4.6 Prípadné zľavy z ceny služby poskytnuté sprostredkovateľom objednávateľovi nie je možné vzájomne kombinovať.
  • 4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví sprostredkovateľ ohľadom platieb realizovaných na základe zmluvy objednávateľovi daňový doklad - faktúru. Sprostredkovateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví sprostredkovateľ objednávateľovi po uhradení ceny služby a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu objednávateľ

 5. POISTENIE ZÁSIELKY
  • 5.1 Sprostredkovateľ zabezpečuje poistenie všetkých zásielok do 60 EUR zdarma.
  • 5.2 Sprostredkovateľ ponúka objednávateľovi možnosť poistenia zásielky až do výšky 25 000 EUR. Za poistenie, ktoré presahuje hranicu 60 EUR si sprostredkovateľ účtuje sadzbu vo výške 2% z poistnej sumy, pričom najnižšie úhrada za poistenie je stanovená na 7,99 EUR.
  • 5.3 Poistenie zásielky sa nevzťahuje na nasledujúce prípady
   • 5.3.1 Pokiaľ dôjde k poškodeniu zásielky vďaka nesprávnemu či nedostatočnému zabaleniu zásielky,
   • 5.3.2 Ak obsah zásielky bude obsahovať zakázaný predmet prepravy podľa č obchodných podmienok,
   • 5.3.3 Škody na zásielke spôsobené okolnosťami mimo kontrolu sprostredkovateľa, medzi ktoré patrí - živelné nebezpečenstvo, zemetrasenie, cyklóny, búrky, povodne, požiare,
   • 5.3.4 Škody na zásielke spôsobené zásahom vyššej moci - vojny, nehody, činy verejných nepriateľov, embárg, miestnych a občianskych nepokojov.

 6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  • 6.1 Objednávateľ berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby, ktorá bola splnená s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a sprostredkovateľ pred uzavretím zmluvy oznámil objednávateľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
  • 6.2 Objednávateľ berie na vedomie, že po odoslaní objednávky a jej uhradení nie je už možné od služby odstúpiť, pretože v rovnakom okamihu začína plnenie služby zo strany sprostredkovateľ
  • 6.3 Do doby začiatku plnenia služby objednávateľovi je sprostredkovateľ oprávnený kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti sprostredkovateľ objednávateľovi zaplatenú čiastku bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený objednávateľom.
  • 6.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.3 obchodných podmienok sa zmluva od začiatku zrušuje. Ak odstúpi sprostredkovateľ od zmluvy pre porušenie obchodných podmienok alebo nemožnosti plnenia služby na strane objednávateľa, nesie objednávateľ náklady sprostredkovateľa za plnenie, ktoré do odstúpenia urobil.
  • 6.5 Nárok na úhradu nákladov vzniknutých pri započatí plnení služby je sprostredkovateľ oprávnený jednostranne započítať proti nároku objednávateľa na vrátenie zaplatenej sumy.
  • 6.6 Ak je spoločne so službou poskytnutý objednávateľovi darček, je darovacia zmluva medzi sprostredkovateľom a objednávateľom uzavretá s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy objednávateľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti.

 7. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  • 7.1 Sprostredkovateľ si vyhradzuje, že každá objednávateľom vyplnená a následne elektronicky odoslaná objednávka z webu sprostredkovateľa je zároveň vyjadrenie súhlasu s obchodnými podmienkami spoločnosti a obchodnými podmienkami prepravcov.
  • 7.2 Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí so zoznamom zakázaných predmetov na prepravu, ktoré sú ďalej upravené v článku. 13.1 obchodných podmienok a ďalej sa zakázanými predmetmi konkrétnych prepravcov.
  • 7.3 Objednávateľ berie na vedomie, že maximálna hmotnosť zásielky je 65 kg. Pokiaľ by objednávateľ chcel prepravovať zásielku nad 65 kg, tak musí zabezpečiť paletizáciu zásielky, pričom zásielka môže mať maximálne 300 kg.
  • 7.4 Objednávateľ zodpovedá, za zadané údaje o zásielke v objednávkovom formulári. Pokiaľ dôjde k zadaniu nepravdivých údajov, má sprostredkovateľ právo vymáhať všetky náklady spojené s vykonaním služby nezahrnuté v cene služby po objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade uvedenia nepravdivých údajov uhradiť sprostredkovateľovi všetky vzniknuté náklady.
  • 7.5 Objednávateľ berie na vedomie, že dátumy doručenia a dátumy vyzdvihnutia sú len orientačné a nie sú nárokovateľné.

 8. PREVZATIE ZÁSIELKY NA ODOSLANIE
  • 8.1 Sprostredkovateľ nedodáva tovar, ale iba sprostredkováva objednávateľovi prepravu zásielky. Zásielku dodáva objednávateľovi zmluvný partner sprostredkovateľa, ktorý je zvolený objednávateľom.
  • 8.2 Po potvrdení objednávky sprostredkovateľ zašle na elektronickú adresu objednávateľa štítok, ktorý musí objednávateľ nalepiť na prepravovanú zásielku.
  • 8.3 Objednávateľ berie zodpovednosť za správne pripravenie zásielky na prepravu. Zo strany objednávateľa musí dôjsť k maximálnemu zabezpečenie obsahu proti poškodeniu či zničeniu. Pokiaľ k vyššie uvedenému zo strany objednávateľovi nedôjde, nenesie sprostredkovateľ zodpovednosť za poškodenie obsahu zásielky.

 9. PREPRAVA ZÁSIELOK NA SLOVENSKO (IMPORT ZÁSIELOK)
  • 9.1 Sprostredkovateľ ponúka prepravu dokumentov, listov, balíkov či paliet na Slovensko.
  • 9.2 Balíky a palety dovezené na Slovensko z inej krajiny, ako z krajín Európskej únie podliehajú uhradení CLA a DPH. Balíky a palety ďalej musí mať priloženú faktúru, prípadne aj ďalšie dokumenty vyžadujúce zákon.
  • 9.3 Príjemca zásielky je povinný uhradiť CLO a DPH.
  • 9.4 CLO a DPH sú dodatočné poplatky, ktoré nie sú v cene služby zahrnuté.
  • 9.5 Sprostredkovateľ poskytne objednávateľovi dokumenty, vďaka ktorým objednávateľ môže uhradiť dodatočné
  • 9.6 Zásielka, ktorej hodnota nepresiahne hodnotu 22 EUR je oslobodená od CLA aj DPH.
  • 9.7 Za zásielku, ktorej hodnota neprevyšuje hodnotu 150 EUR sa platí len DPH.

 10. PREVZATIE ZÁSIELKY OBJEDNÁVATEĽOM
  • 10.1 Objednávateľ je povinný prezrieť zásielku bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu zásielky, je objednávateľ povinný skontrolovať obsah zásielky a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky za prítomnosti prepravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude objednávateľovi po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava. Podpísaním prepravného listu objednávateľom súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že tovar bol riadne dodaný.
  • 10.2 Objednávateľ potvrdzuje prevzatím pri preberaní zásielky od prepravcu dodania celkového počtu a neporušiteľnosť zásielky. Prípadné výhrady, alebo porušitelnost obalu, prípadne poškodenia, alebo rozbitiu zásielky poznamená do prepravného listu, prípadne si vyžiada zápis o škode podpísaný kurié O oprávnenosti reklamácie rozhoduje fyzický stav zásielky v okamihu odovzdania objednávateľovi. Ak doručí prepravca zásielku neporušenú, má sa za to, že ku škode na obsahu zásielky nemohlo dôjsť počas prepravy a prepravca sa zbaví zodpovednosti.
  • 10.3 V prípade mechanického poškodenia zásielky, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je objednávateľ povinný informovať sprostredkovateľa najneskôr do troch dní po dodaní tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia zásielky už nie je možné u sprostredkovateľa uznať.

 11. RIZIKA SÚVISIACE S POSKYTOVANOU SLUŽBOU
  • 11.1 Sprostredkovateľ tovar nepredáva, nie je preto možné nároky zo zodpovednosti za vady výrobku uplatňovať u sprostredkovateľa. Tieto nároky je možné uplatniť priamo u predávajúceho.
  • 11.2 Sprostredkovateľ nezaručuje, že predávajúci k dodávanému tovaru priloží návod v slovenskom jazyku.
  • 11.3 Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú chybou tovaru alebo nesprávnou manipuláciou s tovarom
  • 11.4 Sprostredkovateľ nesie riziká spojené iba s prepravou zásielky, a nie s obsahom zásielky, pokiaľ nedôjde k jej fyzickému zničeniu počas prepravy.

 12. REKLAMÁCIE
  • 12.1 U sprostredkovateľa možno reklamovať iba vady služieb, ktoré sprostredkovateľ poskytuje. Reklamáciu služieb poskytovaných sprostredkovateľom možné kedykoľvek uplatniť na adrese sprostredkovateľa do dvoch rokov od vykonanej služby.
  • 12.2 Sprostredkovateľ nezodpovedá za kvalitu prepravovaného tovaru ani za oneskorenie vo vybavovania objednávky.
  • 12.3 Sprostredkovateľ nezodpovedá za nízku kvalitu tovaru, poškodenie, nefunkčnosť, alebo za nedodanie objednaného počtu kusov, nedodanie objednané farby, alebo dodanie inej veľkosti.
  • 12.4 Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný reklamovať prepravovaný tovar u predajcu v lehote stanovenej v príslušnom právnom predpise štátu, odkiaľ je tovar zakúpený.
  • 12.5 Reklamáciu straty zásielky, straty tovaru zo zásielky, alebo poškodenie zásielky počas prepravy podáva objednávateľ na e-mailovej adrese globdeli@globdeli.sk, a to do troch dní od prijatia zásielky kurié Výšku prípadné vyrovnanie určuje iba prepravcu. Prepravca vyplatí sumu za reklamáciu na účet sprostredkovateľa, ktorá bude prevedená na účet objednávateľa do 10 dní.
  • 12.6 Všetky reklamácie ohľadom prepravy zásielky rieši objednávateľ len a len so sprostredkovateľom, a nie so zvoleným zmluvným partnerom, ktorý prepravu zásielky uskutočnil.
  • 12.7 Reklamačný lehota poskytnuté služby je najneskôr 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa sprostredkovateľ s objednávateľom nedohodne na dlhšej lehote.

 13. ZAKÁZANE POLOŽKY, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ PREPRAVIŤ
  • 13. 1 Sprostredkovateľ si vyhrazuje právo na zákaz prepravy nasledujúcich veci:
   • 13.1.2 Alkoholické nápoje a iné drahé tekutiny v sklenených fľašiach,
   • 13.1.3 Zvieracie kože (zo zvierat z iných krajín) a kožušiny
   • 13.1.4 Zvieracie a ľudské pozostatky
   • 13.1.5 Akékoľvek baterky a batérie (batéria v notebooku, autobatérie,..)
   • 13.1.6 Položky mimoriadnej hodnoty (napr. umelecké diela, starožitnosti, drahokamy, zlato a striebro, valuty, cenné papiere, certifikáty)
   • 13.1.7 Nebezpečný tovar či rizikové látky
   • 13.1.8 Zbrane a munícia
   • 13.1.9 Slonovinu a výrobky zo slonoviny
   • 13.1.10 Živé zvieratá
   • 13.1.11 Peniaze a obchodovateľné cenné papiere
   • 13.1.12 Tovar podliehajúci rýchlej skaze
   • 13.1.13 Osobný majetok (okrem USA)
   • 13.1.14 Rastliny a semená
   • 13.1.15 Pornografický materiál
   • 13.1.16 Známky mimoriadnej hodnoty
   • 13.1.17 Tabak a tabakové výrobky
   • 13.1.18 Batožinu bez sprievodných papierov
   • 13.1.19 Výbušniny, horľaviny, rádioaktívne látky, žieraviny, alebo zapáchajúce látky a iné nebezpečné látky
   • 13.1.20 Drogy, lieky, psychotropné látky s výnimkou predmetov, ktoré zasielajú zákonom oprávnené inštitúcie na vedecké alebo zdravotnícke účely
   • 13.1.21 Zásielka má na obale alebo na viditeľnej časti obsahu nápisy alebo kresby porušujúce zákon  
   • 13.1.22 Parfémy, aerosoly a s nimi spojené deodoranty, antiperspiranty, laky na vlasy, farby v spreji
   • 13.1.23 Potraviny, čaj a koreniny
   • 13.1.24 Krehké tovary (možný pád zásielky 1 m)
  • 13.2 Niektoré krajiny majú ďalší tovar, ktorý je zakázaný na prepravu alebo je jeho preprava obmedzená. V zodpovednosti odosielateľa je splniť všetky vládne predpisy a zákony danej krajiny! Ak máte záujem poslať nejakú “zakázanú položku” prosím kontaktujte nás e-mailom globdeli@globdeli.sk a pokúsime sa nájsť spôsob, akým by bolo možné položku poslať.
  • 13.3 Pri porušení zo strany objednávateľa má sprostredkovateľ právo odstúpiť od zmluvy a ďalej právo na uhradenie všetkých (kompletných) nákladov spojených s objednanou službou.

 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • 14.1 Objednávateľ ďalej potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a ich súhlasom súhlasí. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných podmienok sú tiež platné obchodné podmienky prepravných spoločností, podľa ktorých sa riadi samotná preprava a prípadné reklamácie nedodanie či poškodenia tovaru.
  • 14.2 Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  • 14.3 Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
  • 14.4 Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná sprostredkovateľom v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  • 14.5 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa elektronickej pošty globdeli@globdeli.sk, telefón +421 907 382 335.
  • 14.6 Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 7. 2020.
  V Žiari nad Hronom  dňa 1. 7. 2020