podmínky ochrany osobních údajů

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENÍ
  • 1.1 Správcom osobných údajom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ďalej len „Nariadenie GDPR“) a vsúlade s  týmito zásdami je spoločnosť globdeli s.r.o. so sídlom Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenko, identifikační číslo: 53008375, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 38691/S (ďalej len: „správca“).
  • 1.2 Kontaktné údaje správcu sú: Adresa: Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom E-mail: globdeli@globdeli.sk Telefón: +421 907 382 335
  • 1.3 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
  • 1.4 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 2. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • 2.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky
   • 2.1.1 Meno a priezvisko
   • 2.1.2 Názov spoločnosti
   • 2.1.3 Identifikačné údaje společnosti
   • 2.1.4 E-mailová adresa
   • 2.1.5 Poštová adresa
   • 2.1.6 Telefón
  • 2.2 Správca spracováva Vaše identifikačné, kontaktné údaje a údaje potrebné proe plnenie zmluvy.

 3. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • 3.1 Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
   • 3.1.1 Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 pí b) GDPR,
   • 3.1.2 Splenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 pí c) GDPR,
   • 3.1.3 Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 pí f) GDPR,
   • 3.1.4 Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
   • 3.1.5 Účelom spracovania osobných údajov je
   • 3.1.6 Vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
   • 3.1.7 Plnenie právnych povinností voči štátu,
   • 3.1.8 Zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
  • 3.2 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

 4. DOBA USCHOVÁVANIA ÚDAJOV
  • 4.1 Správca uchováva osobné údaje
   • 4.1.1 Po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
   • 4.1.2 Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  • 4.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, správca osobné údaje vymaž

 5. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU)
  • 5.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby
   • 5.1.1 Podieľajúce sa na uskutočnenie služby a základe zmluvy,
   • 5.1.2 Zaisťujúce služby prevádzkovanie webových stránok a ďalšie služby v súvislosti s ich prevádzkou,
  • 5.2 Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
  • 5.3 Partneri správca prevádzkujúce platobné systémy pre zabezpečenie platby:
   • 5.3.1 GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika.
   • 5.3.2 PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

 6. SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • 6.1 Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia
   • 6.1.1 Poskytovateľ mailovej služby XXX,
   • 6.1.2 Účtovné spoločnosť zo zákonných dôvodov,
   • 6.1.3 Prípadne ďalšie poskytovateľ softvérov služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti správca nevyužíva

 7. VAŠE PRÁVA
  • 7.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte
   • 7.1.1 Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa č 15 GDPR,
   • 7.1.2 Právo opravu osobných údajov podľa č 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
   • 7.1.3 Právo na vymazanie osobných údajov podľa č 17 GDPR,
   • 7.1.4 Právo namietať proti spracovaniu podľa č 21 GDPR,
   • 7.1.5 Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
   • 7.1.6 Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok
  • 7.2 Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

 8. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • 8.1 Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  • 8.2 Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečeného a šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizáciácií systému a pravidelné zálohy systé
  • 8.3 Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 9. COOKIES
  • 9.1 Ak ste vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o Vás záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných našou spoločnosťou pre účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok. Ak ste povolili cookies vo webovom prehliadači, môžete obmedziť alebo zakázať ich používanie priamo vo vašom webovom prehliadač

 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • 10.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  • 10.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  • 10.3 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 7. 2020.